Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γνωστοποίηση Αειφορίας

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («ΚΓΑ»)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (γνωστός ως Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR), η Hellenic Life Insurance Company Limited («Hellenic Life») υποχρεούται να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας.

Η Hellenic Life θεωρείται ως συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές στο πλαίσιο του ΚΓΑ, λόγω της διάθεσης επενδυτικών προϊόντων βασισμένων σε ασφάλιση, που αποτελούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα στο πλαίσιο του ΚΓΑ.

Κάντε κλικ στο παρακάτω έγγραφο για να περιηγηθείτε στις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας της Hellenic Life σύμφωνα με τα Άρθρα 3(1), 4(1), 5(1) και 6(1) του ΚΓΑ.

Μη εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας

Η Hellenic Life δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών τις αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, καθώς δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμη επαρκής βάση δεδομένων για να μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση.
 
Σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς εξελίσσονται οι κανονιστικές απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα και εμπλουτίζεται η διαθέσιμη πληροφόρηση σε θέματα βιωσιμότητας/αειφορίας, η Εταιρεία θα επανεξετάσει και θα αξιολογήσει τις απαραίτητες πολιτικές που θα μπορεί να εφαρμόσει με στόχο τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας.