Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Future Plus Advance

Φρόντισε ότι πολυτιμότερο έχεις.

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

Μηνιαία πληρωμή ασφαλίστρου με άμεση χρέωση

Απλές διαδικασίες για ένταξη στο σχέδιο

Γρήγορες Διαδικασίες Απαίτησης

Σχέδιο ασφάλισης συνδεδεμένο με μονάδες, με μηνιαία καταβολή ασφαλίστρων
Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικού ταμείου έως 4 φορές ετησίως
Επιλογή προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων
Ισόβια διάρκεια συμβολαίου (τηρουμένου δικαιώματος εξαγοράς)
Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας μέχρι €500.000
Σύνταξη Θανάτου απο Ατύχημα €200.000
Σοβαρές Ασθένειες ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα €30.000
Ποσοστό ασφαλίστρου που επενδύεται, 50% κατά το πρώτο έτος και 100% από το δεύτερο έτος
Ισόβια διάρκεια συμβολαίου (τηρουμένου δικαιώματος εξαγοράς)
Δυνατότητα έκτακτων καταβολών

Future Plus Advance

Επενδυτικά Ταμεία

Η Hellenic Life, προσφέρει τρία ταμεία από χαμηλό μέχρι ψηλό κίνδυνο.
Δείτε τις λεπτομέρειες πιο κάτω και επιλέξετε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
Ελάχιστη επένδυση ανά ταμείο 10%

Βασικό Ταμείο

Το συγκεκριμένο ταμείο είναι χαμηλού προς μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του επενδύοντας σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεις/μετρητά, ομόλογα, χρεόγραφα, εισηγμένους μετοχικούς τίτλους, ακίνητα και εναλλακτικές επενδύσεις.

Ισορροπημένο Ταμείο

Το συγκεκριμένο ταμείο στοχεύει στην επίτευξη σταθερών αποδόσεων μέσω ενός χαρτοφυλακίου χαμηλού έως μεσαίου επενδυτικού κινδύνου. Το ταμείο επενδύει σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεις/μετρητά, ομόλογα, χρεόγραφα, εισηγμένους μετοχικούς τίτλους, ακίνητα και εναλλακτικές επενδύσεις. Στόχος είναι η επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς επενδυτικού κινδύνου και σταθερών αποδόσεων μακροπρόθεσμα.

Δυναμικό Ταμείο

Tο ταμείο στοχεύει στην επίτευξη μακροχρόνιας ανάπτυξης. Το ταμείο επενδύει σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων/μετρητών, ομολόγων, εισηγμένων μετοχών, ακίνητης περιουσίας και εναλλακτικών επενδύσεων. Η προσπάθεια είναι να επιτευχθεί ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και των σταθερών αποδόσεων μακροπρόθεσμα. Είναι ένα ταμείο ψηλού επενδυτικού κινδύνου.

Νομική σημείωση

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι βασικοί όροι και οι εξαιρέσεις περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πληρέστερη ενημέρωση μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Hellenic Life ή με το πλησιέστερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίτυπο του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών σε χαρτί, δωρεάν. Για να το ζητήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας στο
8000 5433.