Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Future Plus Advance

Φρόντισε ότι πολυτιμότερο έχεις.

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

Μηνιαία πληρωμή ασφαλίστρου με άμεση χρέωση

Απλές διαδικασίες για ένταξη στο σχέδιο

Γρήγορες Διαδικασίες Απαίτησης

Σχέδιο ασφάλισης συνδεδεμένο με μονάδες, με μηνιαία καταβολή ασφαλίστρων
Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικού ταμείου έως 4 φορές ετησίως
Επιλογή προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων
Ισόβια διάρκεια συμβολαίου (τηρουμένου δικαιώματος εξαγοράς)
Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας μέχρι €500.000
Σύνταξη Θανάτου απο Ατύχημα €200.000
Σοβαρές Ασθένειες ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα €30.000
Ποσοστό ασφαλίστρου που επενδύεται, 50% κατά το πρώτο έτος και 100% από το δεύτερο έτος
Ισόβια διάρκεια συμβολαίου (τηρουμένου δικαιώματος εξαγοράς)
Δυνατότητα έκτακτων καταβολών

Future Plus Advance

Επενδυτικά Ταμεία

Η Hellenic Life, προσφέρει τρία ταμεία από χαμηλό μέχρι ψηλό κίνδυνο.
Δείτε τις λεπτομέρειες πιο κάτω και επιλέξετε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
Ελάχιστη επένδυση ανά ταμείο 10%

Βασικό Ταμείο

Αυτό το ταμείο είναι χαμηλού ρίσκου. Επενδύει σε ομόλογα, άλλες σταθερής απόδοσης επενδύσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ισορροπημένο Ταμείο

Το ταμείο αυτό επενδύει σε κυβερνητικά ομόλογα και άλλα ομόλογα της ευρωζώνης, εισηγμένες μετοχές και τραπεζικές καταθέσεις. Ο στόχος είναι να επιτύχει ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και σίγουρες μακροχρόνιες αποδόσεις. Το ταμείο είναι χαμηλού και μεσαίου ρίσκου.

Δυναμικό Ταμείο

Αυτό το ταμείο επενδύει σε εισηγμένες μετοχές, κυβερνητικά ομόλογα και άλλα ομόλογα της ευρωζώνης και τραπεζικές καταθέσεις. Ο στόχος είναι να επιτύχει ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και σίγουρες μακροχρόνιες αποδόσεις. Το ταμείο είναι υψηλού ρίσκου.

Τιμές Ταμείων

Νομική σημείωση

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι βασικοί όροι και οι εξαιρέσεις περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πληρέστερη ενημέρωση μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Hellenic Life ή με το πλησιέστερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.