Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχέδιο Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής

Για ό,τι πιο πολύτιμο στην επιχείρησή σου...
τον άνθρωπο!

Κύρια χαρακτηριστικά

Απώλεια ζωής

Μόνιμη αναπηρία από ασθένεια ή ατύχημα

Μόνιμη μερική αναπηρία από ατύχημα

Εκείνοι που καλύπτονται είναι:

Οι υπάλληλοι της εταιρείας που:
βρίσκονται υπό πλήρη απασχόληση
είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών (ηλικία στα τελευταία γενέθλια)
είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, με καλή υγεία, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας και δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη, με ελάχιστο αριθμό τα 5 άτομα

Περισσότερα για το Προϊόν

Παροχή σε περίπτωση θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου από οποιονδήποτε λόγο, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στους Νόμιμους Κληρονόμους / Διαχειριστή της περιουσίας / Εκτελεστή της θέλησης του ασφαλισμένου (ο εκλιπών).

Παροχή για μόνιμη αναπηρία από ασθένεια ή ατύχημα

Σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του ασφαλισμένου από ασθένεια ή ατύχημα, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό της ασφάλισης.

Μόνιμη αναπηρία του ασφαλισμένου συμβαλλόμενου μέρους είναι η αναπηρία που προκύπτει από ασθένεια ή ατύχημα που τον εμποδίζει να εργαστεί ή να ασκήσει το σύνηθες επάγγελμά του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα που είναι λογικά ικανός να εκτελέσει λόγω της εκπαίδευσης ή της κατάρτισής και υπό τον όρο ότι η αναπηρία αυτή θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών κατά τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου και ότι θα εμποδίσει την άσκηση του συνήθους επαγγέλματός του ή οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος που είναι ικανός να εκτελέσει λόγω της εκπαίδευσής του/της.
Νομική σημείωση

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι βασικοί όροι και οι εξαιρέσεις περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πληρέστερη ενημέρωση μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Hellenic Life ή με το πλησιέστερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.