Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Hellenic Life InvestPlus

Επενδύστε για το μέλλον!

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

Χαμηλές χρεώσεις θνησιμότητας

Χαριστικές μονάδες

Δυνατότητα ανάληψης πριν την λήξη

Κάλυψη για Aτυχηματικό Θάνατο
Επιλογή καταμερισμού του επενδυόμενου ασφαλίστρου σε ένα ή περισσότερα από τα επενδυτικά ταμεία
Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικού ταμείου έως 4 φορές ετησίως
Χαριστικές μονάδες από την 10η επέτειο του ασφαλιστηρίου
Δυνατότητα φοροαπαλλαγής μέχρι και 7% του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου
Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
Δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης της αξίας του ταμείου, χωρίς χρέωση μετά τα τέσσερα (4) πρώτα χρόνια
Ποσοστό ασφαλίστρου που επενδύεται, 50% κατά το πρώτο έτος και 100% από το δεύτερο έτος

Hellenic Life InvestPlus

Επενδυτικά Ταμεία

Η Hellenic Life, προσφέρει τρία ταμεία από χαμηλό μέχρι ψηλό κίνδυνο.
Δείτε τις λεπτομέρειες πιο κάτω και επιλέξετε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
Ελάχιστη επένδυση ανά ταμείο 10%

Βασικό Ταμείο

Αυτό το ταμείο είναι χαμηλού ρίσκου. Επενδύει σε ομόλογα, άλλες σταθερής απόδοσης επενδύσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ισορροπημένο Ταμείο

Το ταμείο αυτό επενδύει σε κυβερνητικά ομόλογα και άλλα ομόλογα της ευρωζώνης, εισηγμένες μετοχές και τραπεζικές καταθέσεις. Ο στόχος είναι να επιτύχει ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και σίγουρες μακροχρόνιες αποδόσεις. Το ταμείο είναι χαμηλού και μεσαίου ρίσκου.

Δυναμικό Ταμείο

Αυτό το ταμείο επενδύει σε εισηγμένες μετοχές, κυβερνητικά ομόλογα και άλλα ομόλογα της ευρωζώνης και τραπεζικές καταθέσεις. Ο στόχος είναι να επιτύχει ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και σίγουρες μακροχρόνιες αποδόσεις. Το ταμείο είναι υψηλού ρίσκου.

Τιμές Ταμείων

Νομική σημείωση

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι βασικοί όροι και οι εξαιρέσεις περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πληρέστερη ενημέρωση μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Hellenic Life ή με το πλησιέστερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.