Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Hellenic Life InvestPlus

Επενδύστε για το μέλλον!

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

Χαμηλές χρεώσεις θνησιμότητας

Χαριστικές μονάδες

Δυνατότητα ανάληψης πριν την λήξη

Κάλυψη για Aτυχηματικό Θάνατο
Επιλογή καταμερισμού του επενδυόμενου ασφαλίστρου σε ένα ή περισσότερα από τα επενδυτικά ταμεία
Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικού ταμείου έως 4 φορές ετησίως
Χαριστικές μονάδες από την 10η επέτειο του ασφαλιστηρίου
Δυνατότητα φοροαπαλλαγής μέχρι και 7% του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου
Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
Δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης της αξίας του ταμείου, χωρίς χρέωση μετά τα τέσσερα (4) πρώτα χρόνια
Ποσοστό ασφαλίστρου που επενδύεται, 50% κατά το πρώτο έτος και 100% από το δεύτερο έτος

Hellenic Life InvestPlus

Επενδυτικά Ταμεία

Η Hellenic Life, προσφέρει τρία ταμεία από χαμηλό μέχρι ψηλό κίνδυνο.
Δείτε τις λεπτομέρειες πιο κάτω και επιλέξετε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
Ελάχιστη επένδυση ανά ταμείο 10%

Βασικό Ταμείο

Το συγκεκριμένο ταμείο είναι χαμηλού προς μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του επενδύοντας σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεις/μετρητά, ομόλογα, χρεόγραφα, εισηγμένους μετοχικούς τίτλους, ακίνητα και εναλλακτικές επενδύσεις.

Ισορροπημένο Ταμείο

Το συγκεκριμένο ταμείο στοχεύει στην επίτευξη σταθερών αποδόσεων μέσω ενός χαρτοφυλακίου χαμηλού έως μεσαίου επενδυτικού κινδύνου. Το ταμείο επενδύει σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεις/μετρητά, ομόλογα, χρεόγραφα, εισηγμένους μετοχικούς τίτλους, ακίνητα και εναλλακτικές επενδύσεις. Στόχος είναι η επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς επενδυτικού κινδύνου και σταθερών αποδόσεων μακροπρόθεσμα.

Δυναμικό Ταμείο

Tο ταμείο στοχεύει στην επίτευξη μακροχρόνιας ανάπτυξης. Το ταμείο επενδύει σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων/μετρητών, ομολόγων, εισηγμένων μετοχών, ακίνητης περιουσίας και εναλλακτικών επενδύσεων. Η προσπάθεια είναι να επιτευχθεί ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και των σταθερών αποδόσεων μακροπρόθεσμα. Είναι ένα ταμείο ψηλού επενδυτικού κινδύνου.

Νομική σημείωση

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι βασικοί όροι και οι εξαιρέσεις περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πληρέστερη ενημέρωση μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Hellenic Life ή με το πλησιέστερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίτυπο του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών σε χαρτί, δωρεάν. Για να το ζητήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας στο
8000 5433.