Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκθέσεις Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Οι Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης δημοσιεύονται βάσει του εναρμονισμένου πανευρωπαϊκού ρυθμιστικού καθεστώτος για τις ασφαλιστικές εταιρείες (Φερεγγυότητα II) που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 και αφορούν στοιχεία σχετικά με την Εταιρία και τα αποτελέσματα της, το σύστημα διακυβέρνησης , το προφίλ κινδύνου, την αποτίμηση φερεγγυότητας και διαχείριση κεφαλαίου.